Skip to content

Projekt/Antikvarisk sakkunnighet

YXHULTS HUVUDKONTOR

Yxhults nya huvudkontor uppfördes 1955 och ritades av arkitekten Helge Zimdahl. Den bestod ursprungligen av en kontorsdel uppförd i lättbetong i både stomme och fasad och en del klädd med marmor.

En gemensam sockel i marmor band samman de båda huskropparna som i uttryck skilde sig åt.
1976 byggdes anläggningen till med ytterligare en del i väster, en kontorsbyggnad i mexitegel i tre våningar.
Anläggningen är idag förändrad och lättbetongdelen mot söder är riven. Mot den södra fasaden finns idag bara en putsad yta med den rivna byggnadens kontur.

Valet av material i byggnaderna var väl medvetna och tänkta att avspegla verksamhetens kärna – sten, betong och mexisten. Kontorsdelen i
Ekebergsmarmor är utförd med hög arkitektonisk gestaltningsnivå i materialval, detaljer och
utförande.

Platsen genomsyras av de historiska årsringar som illustrerar verksamhetens framväxt och
storhetsperiod.

Plats: Hällabrottet

Beställare: Kumla kommun

Projekt: Antikvariskt utlåtande