Skip to content

Projekt/Förstudie, Ombyggnad

VARBERGA FRITIDSGÅRD

På uppdrag av ÖBO har vi tagit fram förstudie, programhandling och gestaltningskoncept för Varberga fritidsgård.

Bostadsområdet Varberga byggdes mellan åren 1962 och 1966 och är resultatet av en arkitekttävling som omfattade både stadsplan och arkitektur för området. På många sätt är området ett barn av sin tid, i brottet mellan folkhemsbyggande och miljonprogram. Efterkrigstidens skriande behov av fler bostäder i större skala ledde till att man från statligt håll började undersöka frågan. Rivning av nedslitna och omoderna bostäder pågick parallellt och den allmänna hållningen var att det var just i nyproduktion som lösningen låg.

Fritidsgården är samtida med övrig bebyggelse i Varberga och liknar bostadshusen i materialval och formspråk. Byggnaden är placerad bakom centrumanläggningen och i förlängning av Varberga torg. De dominerande materialen är sprit­putsat tegel, stora fönsterpartier indelade i vertikalt ramverk, skivor i fibercement och inslag av plåt. Gestaltningen har om man jämför med de ursprungliga fasadritningarna, ändrats en del och några av de bärande arkitektoniska idéerna har gått förlorade.

Ett förslag på disponering av ytor har tagits fram samt gestaltningskoncept för fasader.

Plats: Varberga

Beställare: ÖBO

Projekt: Fritidsgård