Skip to content

Projekt/Antikvarisk sakkunnighet, Inredning, Ombyggnad, Projektledning, Restaurering

SKÖLLERSTA KYRKA

Sköllersta kyrka började byggas under 1200-talets andra hälft och är i Gotisk stil. Kyrkan består av tre skepp avdelade med kolonner där mittskeppet är något högre än sidoskeppen.

Vi har varit med och tagit fram en restaurering och mindre ombyggnad av kyrkan för att få till en bättre tillgänglighet och även för att skapa plats för ett mindre kyrktorg för fika i den bakre delen av kyrkan.

Södra ingången har justerats så att nivåskillnader i trösklar i möjligaste mån utjämnats och ett nytt vindfång med glasparti och dörröppnare har byggts.

Den befintliga inbyggnaden under läktaren har gjorts om helt för att kunna placeras på samma golvnivå som kyrksalen. Ny tillgänglig toalett har även byggts under läktaren och en ramp har monterats upp till korets golvnivå.

Koret har fått en ny omgestaltning där altarringen har tagits bort och ersatts med lösa knäfall. Även sidokvarterens bänkar har tagits bort för att skapa mer plats och flexibilitet för fler aktivitet som körsång mm.

I kyrkan har även all belysning setts över för att få till den rätta stämningen i kyrkorummet men även för att tillgodose funktionaliteten i ljussättning för församlingens verksamhet.

Bland annat har en ny ljusring i smide tillverkats kring en medeltida ljuskrona i sakristian för att förstärka ljuset i rummet.

Plats: Sköllersta

Beställare: Svenska Kyrkan

Projekt: Kyrkobyggnad