Skip to content

Projekt/Förstudie, Nybyggnad, Tillbyggnad

ALMBY KYRKPARK

Vi var ett av sex utvalda arkitektkontor som ombetts att lämna ett första förslag till utformning av nya flerbostadshus på fastigheterna Marksjön 3 och Marksjön 5.

Bostadsbolagets övergripande önskningar med projektet var:

-Att möta äldres och ungdomars behov av ändamålsenliga bostäder med tydligt inslag av värme, trevnad och hemkänsla.

-Att åstadkomma ett ekonomiskt bärkraftigt förvaltningsobjekt.

-Att tänka miljösmart, hållbart och kvalitetsinriktat vid utformning och vid val av material.

-Att boendet ska vara tryggt, bekvämt och anpassat för de två målgrupperna.

-Att ny byggnation ska smälta in i befintlig miljö.

-Att ny byggnation ska betjäna de människor som bor där men också utgöra ett komplement till församlingens verksamhet. En samlingslokal för ca 50 personer, med kommunikation mot befintligt församlingshem ska inrymmas i projektet.

Plats: Almby

Beställare: Svenska Kyrkans Bostäder i Örebro AB

Projekt: Flerbostadshus